Διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετόχων και λοιπών δικαιούχων επί μετοχών

Στη Κάλυμνο σήμερα 19 Μαΐου 2019  ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μμ tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί να θέσει η εταιρεία σε εφαρμογή την διαδικασία κατάργησης των ανωνύμων μετοχών της και την έκδοση ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των ανωνύμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 184 και 40 του Ν. 4548/2018.

 

Η διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετόχων και λοιπών δικαιούχων δικαιωμάτων επί μετοχών, όπως και αντικατάστασης ανωνύμων μετοχών και έκδοσης ονομαστικών μετοχών, θα είναι η ακόλουθη:

  1. Η εταιρεία διατηρεί η ίδια το βιβλίο μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό και καλούμενο πλέον βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν.4548/2018. Οι υπάρχοντες μέτοχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρία τα επί των μετοχών δικαιώματα τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ώστε να εγγραφούν στο εν λόγω βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν αντιστοίχως οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα εκδίδονται σε έντυπη μορφή. Διευκρινίζεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι η άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, εφαρμόζεται το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις μετοχές των μη αναγγελθέντων μετόχων ή άλλων δικαιούχων προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις μετοχές των μη αναγγελθέντων μετόχων ή άλλων δικαιούχων δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων.
  2.  Η αναγγελία των επί των μετοχών δικαιωμάτων των μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας θα λάβει χώρα κατά τον εξής τρόπο: 

Α) Οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών, προς αποφυγή καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των κ.κ. μετόχων ή λοιπών δικαιούχων και για την παροχή διευκρινίσεων, θα πρέπει να έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Νικόλαο Ρεΐση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στον τηλεφωνικό αριθμό 6947604120 ή να προβούν σε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hotelelies.gr.

  1. Β) Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής επικοινωνίας της προηγούμενης παραγράφου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κλείνεται σχετικό ραντεβού, οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην έδρα της Εταιρίας, στν Πάνορμο Καλύμνου, με αρχική ημερομηνία προσέλευσης την 2α Ιουλίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019.               
  2. Γ) Για τον σκοπό της ταυτοποίησης των κ.κ. μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ενεργό διαβατήριο. Προς διευκόλυνση εγγραφής στο βιβλίο μετόχων, οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών καλούνται να φέρουν μαζί τους τυχόν αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητά τους ή την όποια άλλη κτήση δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει πέραν των ανωτέρω, να φέρουν και να καταθέσουν στην Εταιρία είτε τις ανώνυμες μετοχές τους είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνουν ότι είναι μέτοχοι ή έχουν οιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί μετοχών και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν ή επί των οποίων διατηρούν δικαιώματα.
  3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των ονομαστικών μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην των μερισματαποδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν από το ΔΣ οι οριστικοί τίτλοι στους κυρίους των προσωρινών τίτλων μετά από την επιστροφή των προσωρινών τίτλων. Η παράδοση των ονομαστικών μετοχών, σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης, θα είναι δυνατή να λάβει χώρα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, έχοντα εξουσιοδοτήσεις με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων των μετόχων ή λοιπών δικαιούχων και αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων ταυτοποίησης των μετόχων ή λοιπών δικαιούχων. Εξυπακούεται ότι τα ως άνω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίζουν και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και όσον αφορά την αστυνομική ταυτότητα ή το ενεργό διαβατήριο του μετόχου ή δικαιούχου επί των μετοχών, θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα. 

Contact us

0030-6947604120, 0030-22430-47890

Οι Κατοικίες ΕΛΙΕΣ είναι το πρώην Ξενοδοχείο ΕΛΙΕΣ

Οι Κατοικίες ΕΛΙΕΣ ήταν ξενοδοχείο 3 αστέρων για πολλά χρόνια.

Ο κόσμος το ξέρει σαν Ξενοδοχείο ΕΛΙΕΣ και έτσι αναφέρεται ακόμα σ'αυτό. Και στην ισοσελίδα μας μπορεί να συναντήσετε τον τίτλο Ξενοδοχείο ΕΛΙΕΣ.

Παρακαλούμε ρωτήσετε για το πρώην Ξενοδοχείο ΕΛΙΕΣ αν κάποιος δεν γνωρίζει που βρίσκονται οι Κατοικίες ΕΛΙΕΣ. Και να θυμάστε ότι δεν είναι πλέον ξενοδοχείο.